Matching entries: 0
settings...
AuthorTitleYearJournal/ProceedingsReftypeDOI/URL
Kmita, T., Duda, P., Kaptacz, S. and Skoneczny, W. Wpływ promienia drogi tarcia węzła tribologicznego na zużycie tworzywa PEEK/BG we współpracy z powłoką tlenkową / The influence of the radius of the rubbing contact track on the wear of the PEEK/BG plastic mating with the oxide coating 2007 TRIBOLOGIA
Vol. 212(2), pp. 251-260 
article  
Abstract: W pracy przedstawiono zagadnienie wpływu stopnia pokrycia skojarzenia trzpień-tarcza na procesy tribologiczne występujące w styku bezsmarowym anodowej powłoki twardej z tworzywem PEEK/BG. Badania realizowano w zmiennych warunkach nacisków powierzchniowych (0,5-1,5 MPa) i średniego promienia drogi tarcia (18-25 mm). Dokonano analiz intensywności zużycia masowego, temperatury trzpienia, współczynnika tarcia oraz struktury geometrycznej warstwy tlenkowej przed i po teście tribologicznym - w funkcji zmiennych parametrów testu tarciowo-zużyciowego.

The paper presents the problem of the influence of overlap degree of the pin/disk pair on the tribological processes occurring in a lubricant-free contact of a hard anodic coating with the PEEK/BG material. Tests were carried out under variable conditions of surface pressures (0.5-1.5 MPa) with a mean friction distance radius of 18 -25 mm. Analyses were made of the mass loss intensity, pin's temperature, friction coefficient and the oxide layer's geometric structure before and after a tribological test as a function of variable parameters of the friction-wear test. The obtained results show that a reduction in the degree of overlap in the tribological system, induced by an increase in the mean friction distance, causes an increase of the friction coefficient, a reduction of the sliding film's width and thickness, and a decrease of the polymer pin temperature. The lowest intensity of the PEEK/BG material wear was recorded for a friction distance radius equal 18 mm.
BibTeX:
@article{Kmita2007,
 author = {Tomasz Kmita and Piotr Duda and Sławomir Kaptacz and Władysław Skoneczny},
 title = {Wpływ promienia drogi tarcia węzła tribologicznego na zużycie tworzywa PEEK/BG we współpracy z powłoką tlenkową / The influence of the radius of the rubbing contact track on the wear of the PEEK/BG plastic mating with the oxide coating},
 journal = {TRIBOLOGIA},
 year = {2007},
 volume = {212},
 number = {2},
 pages = {251--260}
}
Bara, M., Skoneczny, W. and Kaptacz, S. Tribologiczne właściwości ceramiczno-węglowych warstw powierzchniowych otrzymywanych w elektrolitach o różnej zawartości grafitu / A Tribological properties of ceramic-carbon surface layers obtained in electrolytes with a different graphite content 2008 Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability
Vol. 40(4), pp. 66-70 
article URL 
Abstract: W pracy przedstawiono tribologiczne właściwości kompozytowych warstw powierzchniowych tlenek glinu-grafi t. Warstwy otrzymano metodą elektrolityczną, w elektrolitach o różnym stężeniu grafi tu. Wytworzone warstwy skojarzono z tworzywem PEEK/BG w ruchu posuwisto-zwrotnym, w warunkach tarcia bezsmarowego. Przedstawiono rezultaty badań współczynnika tarcia pary ślizgowej i zużycia masowego tworzywa. Celem określenia mikrogeometrii powierzchni warstw tlenku glinu oraz warstw tlenek glinu-grafi t przeprowadzono badania struktury geometrycznej powierzchni za pomocą profi lografometru stykowego, przed i po teście tribologicznym. Zaprezentowano również obrazy struktury i morfologii powierzchni warstw tlenek glinu-grafi t oraz tworzywa PEEK/BG wykonane przy zastosowaniu elektronowej mikroskopii skaningowej.

The paper presents the tribological properties of composite aluminium oxide-graphite surface layers. The layers were obtained by the electrolytic method, in electrolytes with a different graphite concentration. The produced layers were coupled with a PEEK/BG material in reciprocating motion, under lubricant-free friction conditions. The results of research regarding the coeffi cient of a friction couple wear and mass wear of the material are presented. In order to determine the microgeometry of the aluminium oxide layers' surface and of aluminium oxide-graphite layers, investigation was conducted of the geometrical structure of the surface using a contact profi lographometer before and after a tribological test. Images are also presented in the paper showing the structure and surface morphology of aluminium oxide-graphite layers and the PEEK/BG material, taken using scanning electron microscopy.
Comment: Punkty MNiSW=9 (Lista B)
BibTeX:
@article{Bara2008,
 author = {Marek Bara and Władysław Skoneczny and Sławomir Kaptacz},
 title = {Tribologiczne właściwości ceramiczno-węglowych warstw powierzchniowych otrzymywanych w elektrolitach o różnej zawartości grafitu / A Tribological properties of ceramic-carbon surface layers obtained in electrolytes with a different graphite content},
 journal = {Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability},
 year = {2008},
 volume = {40},
 number = {4},
 pages = {66--70},
 url = {http://ein.org.pl/sites/default/files/2008-04-12.pdf}
}
Korzekwa, J., Skoneczny, W. and Kaptacz, S. The impact of the conditions of obtaining Al2O3/WS2 layers on their tribological properties / Wpływ warunków otrzymywania warstw AL2O3/WS2 na ich właściwości tribologiczne 2009 Logistyka(6), pp. CD  article  
Abstract: The paper describes a part of comprehensive research into the modification of Al2O3 layers by means of tungsten disulfide. It aims to determine the influence of the conditions of obtaining Al2O3/WS2 layers on their tribological properties in a pair with the PEEK/BG material. The research results reflect the impact of an addition of WS2 powder to electrolyte and the electric current density, applied when obtaining Al2O3/WS2 layers through hard anodizing, on the tribological properties of a sliding pair. The analysis of the results consists in determining the friction coefficient for the pair, stereometric measurements taken before and after the tribological test, as well as in determining the intensity of PEEK/BG wear. The results obtained show an advantageous influence of the modification of Al2O3 layers with tungsten disulfide and of the possibility to control the density of the anodizing current on the layers.

Praca stanowi część kompleksowych badań dotyczących modyfikacji warstw Al2O3 dwusiarczkiem wolframu. Poświęcona jest badaniom wpływu warunków otrzymywania na właściwości tribologiczne warstw Al2O3/WS2 w skojarzeniu z tworzywem PEEK/BG. Wyniki badań dotyczą wpływu dodatku proszku WS2 do elektrolitu oraz gęstości prądu zastosowanej podczas otrzymywania warstw Al2O3/WS2 metodą anodowania twardego, na właściwości tribologiczne skojarzenia ślizgowego. Analiza badań oparta jest na wyznaczeniu współczynnika węzła tarcia, na pomiarach stereometrycznych wykonanych przed i po teście tribologicznym, a także na intensywności zużycia tworzywa PEEK/BG. Otrzymane wyniki pokazują korzystny wpływ modyfikacji warstw Al2O3 dwusiarczkiem wolframu oraz możliwość sterowania gęstością prądu anodowania na w/w warstwy.
Comment: 13th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport "TRANSCOMP 2009"
Punkty MNiSW=6 (Lista B)
BibTeX:
@article{Korzekwa2009,
 author = {Joanna Korzekwa and Władysław Skoneczny and Sławomir Kaptacz},
 title = {The impact of the conditions of obtaining Al2O3/WS2 layers on their tribological properties / Wpływ warunków otrzymywania warstw AL2O3/WS2 na ich właściwości tribologiczne},
 journal = {Logistyka},
 year = {2009},
 number = {6},
 pages = {CD}
}
Kmita, T., Kaptacz, S. and Skoneczny, W. Właściwości tribologiczne anodowych powłok tlenkowych otrzymywanych metodą impulsową w obecności dwusiarczku molibdenu / Tribological properties of anodic oxide coatings fabricated by a pulsed anodizing method in the presence of molybdenum disulfide 2009 Logistyka(6), pp. CD  article  
Abstract: W pracy przedstawiono właściwości tribologiczne anodowych powłok tlenkowych otrzymywanych na stopie aluminium EN AW-5251 metodą anodowania impulsowego w elektrolicie wieloskładnikowym w obecności dwusiarczku molibdenu (MoS2). Anodowanie prowadzono stosując prostokątne przebiegi prądu o zmiennej częstotliwości (1÷33 Hz) oraz zmiennym wypełnieniu impulsu (40÷100%). Badania tribologiczne prowadzono w skojarzeniu trzpień-płytka w ruchu posuwistozwrotnym na stanowisku badawczym T-17, symulującym warunki współpracy cylinder - uszczelnienie siłowników pneumatycznych bezsmarowych. Przedstawione wyniki badań dowodzą, iż zastosowanie metody impulsowej o prostokątnym przebiegu prądu podczas anodowania twardego stopów aluminium, pozwala modyfikować właściwości tribologiczne anodowych powłok tlenkowych.

The paper presents the tribological properties of anodic oxide coatings obtained on the EN AW-5251 aluminium alloy via a pulsed anodizing method in multi-component electrolyte in the presence of molybdenum disulfide (MoS2). The anodizing process was conducted using a rectangular current waveform of variable frequency (1÷33 Hz) and a variable duty cycle of the pulse (40÷100%). Tribological tests were conducted in a pin-on-flate surface couple in reciprocating motion at the T-17 research stand simulating the conditions of cylinder/sealing contact of lubricant-free pneumatic servo-motors. The research results prove that application of the pulse method with a rectangular current waveform for hard anodization of aluminium alloys allows us to modify the tribological properties of anodic hard coatings.The paper presents the tribological properties of anodic oxide coatings obtained on the EN AW-5251 aluminium alloy via a pulsed anodizing method in multi-component electrolyte in the presence of molybdenum disulfide (MoS2). The anodizing process was conducted using a rectangular current waveform of variable frequency (1÷33 Hz) and a variable duty cycle of the pulse (40÷100%). Tribological tests were conducted in a pin-on-flate surface couple in reciprocating motion at the T-17 research stand simulating the conditions of cylinder/sealing contact of lubricant-free pneumatic servo-motors. The research results prove that application of the pulse method with a rectangular current waveform for hard anodization of aluminium alloys allows us to modify the tribological properties of anodic hard coatings.
Comment: 13th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport "TRANSCOMP 2009"
Punkty MNiSW=6 (Lista B)
BibTeX:
@article{Kmita2009,
 author = {Tomasz Kmita and Sławomir Kaptacz and Władysław Skoneczny},
 title = {Właściwości tribologiczne anodowych powłok tlenkowych otrzymywanych metodą impulsową w obecności dwusiarczku molibdenu / Tribological properties of anodic oxide coatings fabricated by a pulsed anodizing method in the presence of molybdenum disulfide},
 journal = {Logistyka},
 year = {2009},
 number = {6},
 pages = {CD}
}
Bara, M., Skoneczny, W. and Kaptacz, S. Charakterystyki tribologiczne warstwy Al2O3 modyfikowanej grafitem w skojarzeniu ślizgowym z kompozytami polimerowymi / Tribological characteristics of a graphite modified Al2O3 coating in sliding contact with polymer composites 2009 TRIBOLOGIA
Vol. 226(4), pp. 23-32 
article URL 
Abstract: W pracy przedstawiono właściwości tribologiczne warstw Al2O3 modyfikowanych grafitem. Ceramiczno-grafitowe warstwy powierzchniowe zostały wytworzone na stopie aluminium EN-AW-5251 technologią "duplex" oraz technologią bezpośrednią. Kompozytowe warstwy powierzchniowe poddano skojarzeniu z tworzywami: PEEK, PEEK/BG oraz T5W, wykorzystywanymi do produkcji uszczelnień urządzeń tłokowych. Testy tribologiczne przeprowadzono na testerze T-17 dla ruchu posuwisto-zwrotnego w warunkach tarcia technicznie suchego. W pracy przedstawiono również rezultaty badań stereometrycznych ceramiczno-grafitowych warstw, przed i po teście tribologicznym. Analiza wyników badań tribologicznych została uzupełniona o badania morfologii powierzchni warstw użytych w skojarzeniu ślizgowym.

W pracy przedstawiono właściwości tribologiczne warstw Al2O3 modyfikowanych grafitem. Ceramiczno-grafitowe warstwy powierzchniowe zostały wytworzone na stopie aluminium EN-AW-5251 technologią "duplex" oraz technologią bezpośrednią. Kompozytowe warstwy powierzchniowe poddano skojarzeniu z tworzywami: PEEK, PEEK/BG oraz T5W, wykorzystywanymi do produkcji uszczelnień urządzeń tłokowych. Testy tribologiczne przeprowadzono na testerze T-17 dla ruchu posuwisto-zwrotnego w warunkach tarcia technicznie suchego. W pracy przedstawiono również rezultaty badań stereometrycznych ceramiczno-grafitowych warstw, przed i po teście tribologicznym. Analiza wyników badań tribologicznych została uzupełniona o badania morfologii powierzchni warstw użytych w skojarzeniu ślizgowym.
Comment: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=164598
Punkty MNiSW=9 (Lista B)
BibTeX:
@article{Bara2009,
 author = {Marek Bara and Władysław Skoneczny and Sławomir Kaptacz},
 title = {Charakterystyki tribologiczne warstwy Al2O3 modyfikowanej grafitem w skojarzeniu ślizgowym z kompozytami polimerowymi / Tribological characteristics of a graphite modified Al2O3 coating in sliding contact with polymer composites},
 journal = {TRIBOLOGIA},
 year = {2009},
 volume = {226},
 number = {4},
 pages = {23--32},
 url = {http://t.tribologia.eu/api/files/download/366988.pdf}
}
Służałek, G., Kaptacz, S. and Bąkowski, H. Wyznaczanie naprężeń i odkształceń za pomocą MES w podłużnicy samochodowej podczas zderzenia / Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact 2010 Mechanik
Vol. 83(1), pp. 68 
article  
Abstract: Ważnym zagadnieniem jest określenie odkształceń jakie zachodzą w podłużnicy samochodowej w czasie zderzenia. W pracy został wyznaczony rozkład naprężeń, odkształceń i przemieszczeń za pomocą MES w podłużnicy. Wyniki symulacji numerycznej zostały porównane z uzyskanymi w autorskich badaniach doświadczalnych.

It is important to identify strains which take place in the stringer of automotive chassis during car crash. The paper contains a designated stress distribution, deformation and displacement by FEM in the stringer. Numerical simulation results obtained are compared with experimental studies.
Comment: VIII Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec/Siewierz 2009
Punkty MNiSW=9 (Lista B)
BibTeX:
@article{Sluzalek2010,
 author = {Grzegorz Służałek and Sławomir Kaptacz and Henryk Bąkowski},
 title = {Wyznaczanie naprężeń i odkształceń za pomocą MES w podłużnicy samochodowej podczas zderzenia / Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact},
 journal = {Mechanik},
 year = {2010},
 volume = {83},
 number = {1},
 pages = {68}
}
Duda, P., Bara, M. and Kaptacz, S. Ocena odporności zużyciowej tworzyw polimerowych we współpracy z powłoką tlenkową / Evaluation of wear resistance of polymer materials in cooperation with an oxide coating 2010 TRIBOLOGIA
Vol. 232(4), pp. 77-85 
article URL 
Abstract: W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych i stereometrycznych tworzyw polimerowych: POM (Delrin), PTFE (Teflon), PA (Nylon) we współpracy z powłoką tlenku aluminium. Celem badań było określenie przydatności wybranych tworzyw do współpracy z APT (anodową powłoką twardą) w niesmarowanych węzłach tarcia. Wyżej wymienione powłoki zostały wytworzone na stopie aluminium EN AW-5251 metodą elektrochemiczną z elektrolitów trójskładnikowych. Testy tribologiczne przeprowadzono w skojarzeniu kulka–tarcza testera T-01 dla ruchu obrotowego w warunkach tarcia technicznie suchego. Pozostałe parametry badań przyjęto zgodnie z wytycznymi programu VAMAS.

W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych i stereometrycznych tworzyw polimerowych: POM (Delrin), PTFE (Teflon), PA (Nylon) we współpracy z powłoką tlenku aluminium. Celem badań było określenie przydatności wybranych tworzyw do współpracy z APT (anodową powłoką twardą) w niesmarowanych węzłach tarcia. Wyżej wymienione powłoki zostały wytworzone na stopie aluminium EN AW-5251 metodą elektrochemiczną z elektrolitów trójskładnikowych. Testy tribologiczne przeprowadzono w skojarzeniu kulka–tarcza testera T-01 dla ruchu obrotowego w warunkach tarcia technicznie suchego. Pozostałe parametry badań przyjęto zgodnie z wytycznymi programu VAMAS.
Comment: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=164566
Punkty MNiSW=9 (Lista B)
BibTeX:
@article{Duda2010,
 author = {Piotr Duda and Marek Bara and Sławomir Kaptacz},
 title = {Ocena odporności zużyciowej tworzyw polimerowych we współpracy z powłoką tlenkową / Evaluation of wear resistance of polymer materials in cooperation with an oxide coating},
 journal = {TRIBOLOGIA},
 year = {2010},
 volume = {232},
 number = {4},
 pages = {77--85},
 url = {http://t.tribologia.eu/api/files/download/338593.pdf}
}
Bara, M., Duda, P. and Kaptacz, S. Odporność zużyciowa tworzyw konstrukcyjnych współpracujących z powłoką tlenkową / Wear resistance of constructional materials in cooperation with the oxide coating 2011 TRIBOLOGIA
Vol. 238(4), pp. 21-32 
article URL 
Abstract: W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych, stereometrycznych oraz morfologii powierzchni materiałów konstrukcyjnych stalowych AISI: 304, 316, 52100 oraz ceramicznych: węglik wolframu WC, azotek krzemu Si3N4 we współpracy z powłoką tlenku aluminium. Celem badań było określenie przydatności wybranych materiałów do współpracy z anodową powłoką tlenkową w niesmarowanych węzłach tarcia. Artykuł stanowi kontynuację zagadnienia dotyczącego współpracy powłok tlenkowych z tworzywami sztucznymi. Powłoki tlenkowe zostały wytworzone na stopie aluminium EN AW-5251 metodą elektrochemiczną w elektrolicie trójskładnikowym. Testy tribologiczne zostały przeprowadzone na testerze T-01 dla skojarzenia kulka-tarcza. Badania prowadzono w warunkach tarcia technicznie suchego dla ruch obrotowego. Pozostałe parametry badań przyjęto zgodnie z zaleceniami programu VAMAS dla badania powłoki TiN. Wyniki badań wykazały, że wybrane materiały zachowują się w różny sposób podczas współpracy tribologicznej z powłoką tlenkową. Materiały stalowe różniły się znacząco między sobą intensywnością zużywania oraz wartością współczynnika tarcia. Wykazano, że stale nierdzewne nie nadają się do współpracy z anodową powłoką twardą w warunkach tarcia technicznie suchego. Dla pozostałych badanych materiałów uzyskano mniejsze intensywności zużywania w odniesieniu do stali nierdzewnych.

This article presents the results of tribological tests, stereometric tests, and surface morphology tests carried out with steel structural materials prepared according to ANSI: 304, 316, 52100 and ceramic structural materials like WC (tungsten carbide) and SI3N4 (silicon nitride) used for co-operation with aluminum oxide coating. The aim of the study was to determine the usefulness of selected materials for co-operation with anodic oxide coating under dry friction conditions. This paper is a continuation of a research on the co-operation of APT with plastics. The oxide coating was formed on EN AW-5251 aluminum alloy by the electrochemical method in a ternary electrolyte system. Tribological tests were carried out using the T-01 tester with a ball-on-disc friction system and under dry friction conditions and for rotational motion. Other test parameters were accepted in accordance to guidelines of the VAMAS program. Test results established that the selected materials behaved in various manners during tribological cooperation with oxide coating. Steel materials varied greatly in frictional wear intensity and other tribological characteristics. The research also revealed that stainless steels are not suitable materials for cooperation with anodic hard coating under dry friction conditions. For other materials, smaller friction wear intensities were obtained.
Comment: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=168210
Punkty MNiSW=7 (Lista B)
BibTeX:
@article{Bara2011,
 author = {Marek Bara and Piotr Duda and Sławomir Kaptacz},
 title = {Odporność zużyciowa tworzyw konstrukcyjnych współpracujących z powłoką tlenkową / Wear resistance of constructional materials in cooperation with the oxide coating},
 journal = {TRIBOLOGIA},
 year = {2011},
 volume = {238},
 number = {4},
 pages = {21--32},
 url = {http://t.tribologia.eu/api/files/download/330041.pdf}
}
Służałek, G., Bąkowski, H. and Kaptacz, S. Eksperimental and model tests of a car frame member at a collision by FEM / Badania eksperymentalne i modelowe MES podłużnicy samochodowej podczas zderzenia 2011 Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
Vol. 83(2), pp. 37-44 
article  
Abstract: It is important to identify strains which take place in the stringer of automotive chassis during car crash. The paper contains a designated stress distribution, deformation and displacement by FEM in the stringer. Numerical simulation results obtained are compared with experimental studies.

Ważnym zagadnieniem jest określenie odkształceń jakie zachodzą w podłużnicy samochodowej w czasie zderzenia. W pracy został wyznaczony rozkład naprężeń, odkształceń i przemieszczeń za pomocą MES w podłużnicy. Wyniki symulacji numerycznej zostały porównane z uzyskanymi w autorskich badaniach doświadczalnych.
Comment: http://www.zeszyty.waw.pl/index.php/zeszyty-archiwalne/45-2011/zeszyt-2832011/326-grzegorz-suaek-henryk-bkowski-sawomir-kaptacz-experimental-and-model-tests-of-a-car-frame-member-at-a-collision-by-fem
Punkty MNiSW=4 (Lista B)
BibTeX:
@article{Sluzalek2011,
 author = {Grzegorz Służałek and Henryk Bąkowski and Sławomir Kaptacz},
 title = {Eksperimental and model tests of a car frame member at a collision by FEM / Badania eksperymentalne i modelowe MES podłużnicy samochodowej podczas zderzenia},
 journal = {Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska},
 year = {2011},
 volume = {83},
 number = {2},
 pages = {37--44}
}
Duda, P., Bara, M. and Kaptacz, S. Wpływ napromieniowania wiązką elektronów na charakterystyki tribologiczne PTFE, POM i PA w skojarzeniu z anodową powłoką twardą / The effect of electron beam irradiation on tribological characteristics of PTFE, POM and PA in combination with an anodic-oxide coatings 2012 TRIBOLOGIA
Vol. 243(3), pp. 53-60 
article URL 
Abstract: W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych, stereometrycznych oraz morfologii powierzchni policzterofluoroetylenu (PTFE, Teflon), polioksymetylenu (POM, Delrin) i poliamidu (PA, Nylon) poddanych modyfikacji za pomocą wiązki wysokoenergetycznych elektronów we współpracy z powłoką tlenku aluminium (APT). Celem badań było określenie przydatności wybranych modyfikowanych tworzyw sztucznych do współpracy z wyż. wym. powłokami w niesmarowanych węzłach tarcia. Artykuł stanowi kontynuację zagadnienia dotyczącego współpracy APT z wybranymi tworzywami sztucznymi, stopami żelaza oraz materiałami ceramicznymi. Wyniki badań wykazały, że wybrane materiały zachowują się w różny sposób podczas współpracy tribologicznej z powłoką tlenkową. Zastosowanie zaproponowanej modyfikacji przede wszystkim pogorszyło właściwości tribologiczne wspomnianych tworzyw - głównie intensywność zużywania.

In this paper, the authors present the results of tribological and stereometric tests as well as the results of surface morphology of polytetrafluoroethylene, polyoxymethylene, and polyamide subjected to modification with a beam of high energy electrons in collaboration with an aluminium anodic-oxide coating (AOC). The aim of this study was to determine the suitability of the selected modified polymer to work with an anodic oxide coating in non-lubricated friction nodes. The paper is a continuation of an issue related to AOC cooperation with selected polymer, iron alloys, and ceramic materials. The results showed that the selected materials behave differently during tribological cooperation with an oxide coating. A modification with the use of an electron beam deteriorated the tribological properties of these materials, mainly their wear intensity.
Comment: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=167969
Punkty MNiSW=7 (Lista B)
BibTeX:
@article{Duda2012,
 author = {Piotr Duda and Marek Bara and Sławomir Kaptacz},
 title = {Wpływ napromieniowania wiązką elektronów na charakterystyki tribologiczne PTFE, POM i PA w skojarzeniu z anodową powłoką twardą / The effect of electron beam irradiation on tribological characteristics of PTFE, POM and PA in combination with an anodic-oxide coatings},
 journal = {TRIBOLOGIA},
 year = {2012},
 volume = {243},
 number = {3},
 pages = {53--60},
 url = {http://t.tribologia.eu/api/files/download/326046.pdf}
}
Duda, P., Jurkiewicz, K., Kaptacz, S. and Szymańska, J. Charakterystyki tribologiczne materiałów węglowych przeznaczonych na płatki zastawek serca / Tribological characteristics of materials used for carbon disc heart valve 2014 TRIBOLOGIA
Vol. 255(3), pp. 9-18 
article URL 
Abstract: Do produkcji elementów mechanicznych zastawek serca są stosowane różnego typu materiały węglowe (węgiel szklisty lub kompozyt C/C). Ze względu na niezwykle newralgiczne miejsce ich wszczepienia muszą one spełniać liczne wymagania: wykazywać wysoką wytrzymałość mechaniczną i chemiczną, biotolerancję oraz wysoką odporność na zużycie tribologiczne. W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych i mikromechanicznych materiałów węglowych na różnym etapie ich wytwarzania. W celu przeprowadzenia analiz charakterystyk tribologicznych opracowano metodykę badań na stanowisku kula–tarcza (tester T-01), która może posłużyć do porównania z wynikami uzyskanymi na nanotribometrach.

Do produkcji elementów mechanicznych zastawek serca są stosowane różnego typu materiały węglowe (węgiel szklisty lub kompozyt C/C). Ze względu na niezwykle newralgiczne miejsce ich wszczepienia muszą one spełniać liczne wymagania: wykazywać wysoką wytrzymałość mechaniczną i chemiczną, biotolerancję oraz wysoką odporność na zużycie tribologiczne. W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych i mikromechanicznych materiałów węglowych na różnym etapie ich wytwarzania. W celu przeprowadzenia analiz charakterystyk tribologicznych opracowano metodykę badań na stanowisku kula–tarcza (tester T-01), która może posłużyć do porównania z wynikami uzyskanymi na nanotribometrach.
Comment: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=159914
Punkty MNiSW=7 (Lista B)
BibTeX:
@article{Duda2014,
 author = {Piotr Duda and Karolina Jurkiewicz and Sławomir Kaptacz and Jagoda Szymańska},
 title = {Charakterystyki tribologiczne materiałów węglowych przeznaczonych na płatki zastawek serca / Tribological characteristics of materials used for carbon disc heart valve},
 journal = {TRIBOLOGIA},
 year = {2014},
 volume = {255},
 number = {3},
 pages = {9--18},
 note = {2014-06-30},
 url = {http://t.tribologia.eu/api/files/download/300436.pdf}
}
Duda, P., Muzyka, R., Robak, Z. and Kaptacz, S. Mechanical Properties of Graphene Oxide–Copper Composites 2016 ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS
Vol. 61(2A), pp. 863-868 
article DOI URL 
Abstract: Due to their characteristics, sintered Cu-C composites are materials used in electrical equipment. These characteristics include high electrical conductivity, thermal conductivity and excellent resistance to abrasion. Currently, graphite nanopowder is used successfully as a carbon material. Metal-graphite, which is created on its basis, exists in different proportions of graphite to metal. A larger graphite content has a positive effect on smaller wear of commutators and rings. In contrast, a material with a higher copper content is used at high current densities. An example of such machines is a DC motor starter characterized by low voltage and large current. Tribological properties of Cu-C composites depend on the form of carbon they include. Owing to the capability to manufacture graphene, it has become possible to produce composites with its content. The present study tested the effect of a graphene oxide content on tribological properties in contact with steel. Tests were conducted on a ball-on-disk apparatus in conditions of dry friction. Microscopic observation was performed on the Hitachi SU70 field emission electron microscope. EDS analyses were performed using the Thermo Scientific X-ray Microanalysis system. Disk wear and surface geometrical structure parameters (SGP) of the samples after tribological tests were determined on the basis of measurements made on the Talysurf 3D contact profilometer from Taylor Hobson.
Comment: IF=0.571 (2016)
BibTeX:
@article{Duda2016,
 author = {Piotr Duda and Roksana Muzyka and Zbigniew Robak and Sławomir Kaptacz},
 title = {Mechanical Properties of Graphene Oxide–Copper Composites},
 journal = {ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS},
 publisher = {Walter de Gruyter GmbH},
 year = {2016},
 volume = {61},
 number = {2A},
 pages = {863--868},
 note = {First Online: 01 Jul 2016},
 url = {http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol2A_2016/66.pdf},
 doi = {https://doi.org/10.1515/amm-2016-0146}
}
Barylski, A., Kaptacz, S., Aniołek, K. and Kupka, M. The effect of irradiation with an electron beam on mechanical, sclerometric, and tribological properties of PTFE with a graphite additive / Wpływ napromieniowania strumieniem elektronów na właściwości mechaniczne, sklerometryczne i tribologiczne PTFE z dodatkiem grafitu 2016 TRIBOLOGIA
Vol. 267(3), pp. 29-36 
article DOI URL 
Abstract: Polytetrafluoroethylene (PTFE) with a 15% graphite additive was subjected to irradiation using an electron beam of energy of 10 MeV in doses of 26, 52, 78, 104, and 156 kGy. The effect of electron beam irradiation on the mechanical, sclerometric, and tribological properties of the material was examined. It was found that the modification through irradiation entailed a gradual increase in the microhardness and Young's modulus as the absorbed dose of irradiation increased. A stereometric analysis of the scratch traces on the material allowed for the determination of the coefficients of the wear micromechanism, β, and resistance to wear, Wβ. After irradiation (especially with a dose of 104 kGy), a significant quantity of the material showed traces of ploughing; the value of the wear resistance coefficient Wβ for the PTFE subjected to cross-linking also increased considerably, which indicated a significant reduction of the tribological wear in relation to the initial material. Examination of abrasive wear of PTFE was performed for the polymer in its initial state and after modification through radiation on a pin-on-disc test stand, T-01. The tests have shown more than a five times reduction of the linear wear during the interaction with a titanium counter-specimen.

Politetrafluoroetylen z 15% dodatkiem grafitu poddano napromieniowaniu strumieniem elektronów o energii wiązki 10 MeV, w dawkach 26, 52, 78, 104, 156 kGy. Zbadano wpływ napromieniowania na właściwości mechaniczne, sklerometryczne i tribologiczne tworzywa. Stwierdzono, że modyfikacja radiacyjna powoduje stopniowe podwyższenie mikrotwardości oraz modułu Younga w miarę wzrostu pochłoniętej dawki napromieniowania. Stereometryczna analiza śladów zarysowania materiału umożliwiła wyznaczenie wskaźnika mikromechanizmu zużycia β i odporności na zużycie Wβ. Po napromieniowaniu (zwłaszcza dawką 104 kGy) znacząca ilość materiału ulega bruzdowaniu; silnie rosła także wartość wskaźnika odporności na zużycie Wβ PTFE poddanego sieciowaniu, co wskazywało na znaczne ograniczenie zużycia tribologicznego w stosunku do materiału wyjściowego. Badania zużycia ściernego politetrafluoroetylenu wykonano dla polimeru w stanie wyjściowym oraz po zmodyfikowaniu radiacyjnym na stanowisku T-01 w skojarzeniu trzpień–tarcza. Testy wykazały ponadpięciokrotne zmniejszenie zużycia liniowego podczas współpracy z tytanową przeciw-próbką.
Comment: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=157787
Punkty MNiSW=15 (Lista B)
BibTeX:
@article{Barylski2016,
 author = {Adrian Barylski and Sławomir Kaptacz and Krzysztof Aniołek and Marian Kupka},
 title = {The effect of irradiation with an electron beam on mechanical, sclerometric, and tribological properties of PTFE with a graphite additive / Wpływ napromieniowania strumieniem elektronów na właściwości mechaniczne, sklerometryczne i tribologiczne PTFE z dodatkiem grafitu},
 journal = {TRIBOLOGIA},
 year = {2016},
 volume = {267},
 number = {3},
 pages = {29--36},
 note = {Published: 2016-06-30},
 url = {http://t.tribologia.eu/api/files/download/234844.pdf},
 doi = {https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7290}
}
Duda, P., Jurkiewicz, K., Kaptacz, S. and Salwa, P. Tribological characteristics of carbon materials subjected to annealing intended for use in heart valves / Charakterystyki tribologiczne materiałów węglowych poddanych wygrzewaniu przeznaczonych na płatki zastawek serca 2016 TRIBOLOGIA
Vol. 267(3), pp. 49-60 
article DOI URL 
Abstract: Carbon materials such as glassy carbon or C/C composites do not always meet the requirements set down for them in technical and biomechanical applications. The most important problem of the manufacturing process that the authors have managed to overcome was the elimination of internal cracks, which cause splitting, in the finished samples. The resulting uniform research material, due to the extremely sensitive implantation site, must meet the following numerous requirements: have high mechanical and chemical strength, exhibit biotolerance, and have high resistance to tribological wear. The paper presents the results of tribological, stereometric, and micromechanical tests of carbon materials that were annealed in a graphite furnace at temperatures of 1500°C, 2000°C, and 2500°C. In order to analyse tribological characteristics, a methodology for performing tests on the ball-on-disk apparatus (T-01 testing machine) was developed that reflect load conditions prevailing in the real node. The tribological tests of glassy carbon confirmed predictions that the temperature of manufacturing has a big impact on its tribological properties, and a higher temperature of annealing does not always improve the material properties.

Materiały węglowe typu węgiel szklisty lub kompozyt C/C nie zawsze spełniają wymagania im stawiane w zastosowaniach technicznych i biomechanicznych. Najistotniejszym problemem procesu wytwarzania, który udało się autorom pokonać było wyeliminowanie pęknięć wewnętrznych w gotowych próbkach powodujących ich podzielenie. Uzyskany jednolity materiał badawczy ze względu na niezwykle newralgiczne miejsce wszczepienia musi spełniać liczne wymagania: wykazywać wysoką wytrzymałość mechaniczną i chemiczną, biotolerancję oraz wysoką odporność na zużycie tribologiczne. W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych, stereometrycznych i mikromechanicznych materiałów węglowych, które zostały wygrzane w piecu grafitowym, w temperaturach odpowiednio: 1500°C, 2000°C i 2500°C. W celu przeprowadzenia analiz charakterystyk tribologicznych opracowano metodykę badań na stanowisku kula-tarcza (tester T-01), która powinna odzwierciedlić warunki obciążeniowe panujące w rzeczywistym węźle. Przeprowadzone badania tribologiczne węgla szklistego potwierdziły przypuszczenia, iż temperatura wytwarzania tego materiału ma duży wpływ na jego własności tribologiczne, a wyższa temperatura wygrzewania nie zawsze oznacza poprawę właściwości materiału.
Comment: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=157787
Punkty MNiSW=15 (Lista B)
BibTeX:
@article{Duda2016a,
 author = {Piotr Duda and Karolina Jurkiewicz and Sławomir Kaptacz and Piotr Salwa},
 title = {Tribological characteristics of carbon materials subjected to annealing intended for use in heart valves / Charakterystyki tribologiczne materiałów węglowych poddanych wygrzewaniu przeznaczonych na płatki zastawek serca},
 journal = {TRIBOLOGIA},
 year = {2016},
 volume = {267},
 number = {3},
 pages = {49--60},
 note = {2016-06-30},
 url = {http://t.tribologia.eu/api/files/download/234860.pdf},
 doi = {https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7292}
}
Barylski, A., Kaptacz, S., Skoneczny, W., Kupka, M. and Aniołek, K. Thermal, mechanical, and tribological properties of PTFE composite with 20% graphite content irradiated with an electron beam / Właściwości termiczne, mechaniczne i tribologiczne kompozytu PTFE z 20% zawartością grafitu napromieniowanego strumieniem elektronów 2017 TRIBOLOGIA
Vol. 274(4), pp. 17-20 
article DOI URL 
Abstract: The paper investigated the effect of irradiation with an electron beam of energy 10 MeV in doses of 26–156 kGy on polytetrafluoroethylene with a 20% graphite additive. The tests have shown that changes in thermal properties of the composite (heat of crystallization, melting point, and degree of crystallinity) directly affected mechanical properties and contributed to the significant improvement of tribological properties. Tribological tests were performed on a pin-on-disc (T-01) test stand and counter-specimens were made of 1H18N9T steel. The load applied in the friction pair was 1 and 2 MPa (20 and 40 N). A nearly fourfold reduction in linear wear compared to the initial state for a load of 1 MPa has been shown. On the other hand, a more than 20-fold decrease in wear was found during tribological tests when the load was increased to 2 MPa. The most advantageous results were obtained for specimens irradiated with a dose of 104 kGy, and irradiation with a higher dose led to the degradation of the polymer and caused its wear to increase again. The obtained results hold promise for a significant improvement of the operational life of friction couples that do not require lubrication used, for example, in air compressors and engines, and for the possible application of thus modified polymers in nuclear and space industries.

The paper investigated the effect of irradiation with an electron beam of energy 10 MeV in doses of 26–156 kGy on polytetrafluoroethylene with a 20% graphite additive. The tests have shown that changes in thermal properties of the composite (heat of crystallization, melting point, and degree of crystallinity) directly affected mechanical properties and contributed to the significant improvement of tribological properties. Tribological tests were performed on a pin-on-disc (T-01) test stand and counter-specimens were made of 1H18N9T steel. The load applied in the friction pair was 1 and 2 MPa (20 and 40 N). A nearly fourfold reduction in linear wear compared to the initial state for a load of 1 MPa has been shown. On the other hand, a more than 20-fold decrease in wear was found during tribological tests when the load was increased to 2 MPa. The most advantageous results were obtained for specimens irradiated with a dose of 104 kGy, and irradiation with a higher dose led to the degradation of the polymer and caused its wear to increase again. The obtained results hold promise for a significant improvement of the operational life of friction couples that do not require lubrication used, for example, in air compressors and engines, and for the possible application of thus modified polymers in nuclear and space industries.
Comment: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=155755
Punkty MNiSW=15 (Lista B)
BibTeX:
@article{Barylski2017,
 author = {Adrian Barylski and Sławomir Kaptacz and Władysław Skoneczny and Marian Kupka and Krzysztof Aniołek},
 title = {Thermal, mechanical, and tribological properties of PTFE composite with 20% graphite content irradiated with an electron beam / Właściwości termiczne, mechaniczne i tribologiczne kompozytu PTFE z 20% zawartością grafitu napromieniowanego strumieniem elektronów},
 journal = {TRIBOLOGIA},
 year = {2017},
 volume = {274},
 number = {4},
 pages = {17--20},
 note = {Published: 2017-08-31},
 url = {http://t.tribologia.eu/api/files/download/224519.pdf},
 doi = {https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5980}
}
Aniołek, K., Barylski, A., Kupka, M., Kaptacz, S. and Czajerek, P. Characterization of tribological properties of oxide layers obtained on titanium in different friction couples 2018 TRIBOLOGIA
Vol. 278(2), pp. 5-11 
article DOI URL 
Abstract: The paper presents the characterization of tribological properties of titanium Grade 2 before and after isothermal oxidation in different friction couples. Examinations of the surface morphology after oxidation at a temperature of 600°C showed the presence of scratches on the surface, which indicated a low thickness of the oxide layers obtained. On the surface oxidized at 700°C, the morphology was characterized by the presence of small clusters of oxides which formed into shapes resembling flakes. In that case, no scratches were found, which testified to a higher thickness of the oxide layer. Tribological tests were conducted for different friction couples (Al2O3, ZrO2, and 100Cr6 balls). It was found that isothermal oxidation is an effective method to improve the resistance of titanium Grade 2 to sliding wear. Oxide layers obtained at temperatures of 600°C and 700°C allowed achieving a considerable reduction of volumetric wear. The best resistance to sliding wear was achieved during a tribological interaction of oxidized titanium Grade 2 with bearing steel 100Cr6. Examination of the morphology of the wear trace surface showed the presence of “corrugation wear” on the non-oxidized surface, regardless of the counter-specimen used. It was found that the presence of oxide layers on the surface of titanium Grade 2 effectively eliminated this adverse phenomenon.

W pracy przedstawiono charakterystykę właściwości tribologicznych tytanu Grade 2 przed i po utlenianiu izotermicznym w różnych skojarzeniach ciernych. Badania morfologii powierzchni po utlenianiu w temperaturze 600°C wykazały obecność rys na powierzchni, co świadczyło o niewielkiej grubości otrzymanych w arstw tlenkowych. Na powierzchni utlenionej w temperaturze 700°C morfologia charakteryzowała się występowaniem drobnych skupisk tlenków uformowanych w kształty przypominające „płatki”. W tym przypadku nie stwierdzono obecności rys, co świadczyło o większej grubości warstwy tlenkowej. Badania tribologiczne realizowano w różnych skojarzeniach ciernych (kulki Al2O3, ZrO2 oraz 100Cr6). Stwierdzono, że utlenianie izotermiczne jest skuteczną metodą w zakresie poprawy odporności na zużycie ścierne tytanu Grade 2. Warstwy tlenkowe otrzymane w temperaturze 600 oraz 700°C pozwoliły uzyskać znaczą redukcję zużycia objętościowego. Najlepszą odporność na zużycie ścierne uzyskano podczas współpracy tribologicznej utlenionego tytanu Grade 2 ze stalą łożyskową 100Cr6. Badania morfologii powierzchni śladów zużycia wykazały na powierzchni nieutlenionej obecność tzw. zużycia falistego niezależnie od zastosowanej przeciwpróbki. Stwierdzono, że obecność warstw tlenkowych na powierzchni tytanu Grade 2 skutecznie eliminuje to niekorzystne zjawisko.
Comment: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=181968
Punkty MNiSW=15 (Lista B)
BibTeX:
@article{Aniolek2018,
 author = {Krzysztof Aniołek and Adrian Barylski and Marian Kupka and Sławomir Kaptacz and Paulina Czajerek},
 title = {Characterization of tribological properties of oxide layers obtained on titanium in different friction couples},
 journal = {TRIBOLOGIA},
 year = {2018},
 volume = {278},
 number = {2},
 pages = {5--11},
 note = {Published: 2018-05-01},
 url = {http://t.tribologia.eu/api/files/download/584427.pdf},
 doi = {https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.6950}
}
Skoneczny, W., Kaptacz, S., Barylski, A. and Kmita, T. Analysis of tribological properties of selected PTFE-based polymer composites in a sliding interaction with aluminium oxide (Al2O3) 2018 TRIBOLOGIA
Vol. 280(4), pp. 107-112 
article DOI URL 
Abstract: The paper presents the microstructure and mechanical and tribological properties of polymer composites based on polytetrafluoroethylene (PTFE) intended for use in friction couples where reciprocating motion is performed, e.g., in compressors or actuators. Micromechanical tests carried out using the Oliver-Pharr method showed that the PTFE composite with a 40% bronze content (T8B) had the most advantageous mechanical properties (hardness H, Young’s modulus E). In turn, tribological tests that were conducted using a ballon- disc tester in the linear (reciprocating) motion showed that the polytetrafluoroethylene composite with a mixture of 25% bronze powder and 15% graphite (T4GM) had the lowest tribological wear. The tribological properties of composite T5W with 25% graphite content were not much worse. Despite the most favourable mechanical parameters, the tribological wear of composites T8B and PTFE with glassy carbon (T3Ws) was nearly twice higher due to the absence of grease formed by a graphite filling. The results show that the use of composites containing a bronze-graphite filling improves the service life of lubricant-free friction couples that perform reciprocating motion.

W artykule przedstawiono mikrostrukturę, właściwości mechaniczne i tribologiczne kompozytów polimerowych na osnowie politetrafluoroetylenu z myślą o zastosowaniu w węzłach tarcia urządzeń realizujących ruch posuwisto-zwrotny takich jak sprężarki oraz siłowniki. Technika pomiaru twardości instrumentalnej pozwoliła w oparciu o metodę Olivera-Pharra wyznaczyć twardość (H) i moduł Younga (E). Najkorzystniejsze właściwości mechaniczne miał kompozyt PTFE z 40% zawartością brązu (T8B). Badania tribologiczne przeprowadzono z kolei na stanowisku kula–tarcza w ruchu liniowym (posuwisto-zwrotnym). Testy wykazały, że najmniejszym zużyciem tribologicznym charakteryzował się kompozyt politetrafluoroetylenu z mieszanką 25% proszku brązu i 15% grafitu (T4GM). Niewiele gorsze właściwości tribologiczne miał kompozyt T5W z 25% zawartością węgla. Pomimo najkorzystniejszych parametrów mechanicznych kompozyty T8B oraz PTFE z węglem szklanym (T3Ws) charakteryzowały się blisko 2-krotnie wyższym zużyciem tribologicznym ze względu na brak obecności smaru stałego w postaci wypełnienia grafitem. Otrzymane wyniki wskazują, że zastosowanie kompozytów zawierających wypełnienie brąz–grafit sprzyja poprawie trwałości eksploatacyjnej bezsmarowych węzłów tarcia realizujących ruch posuwisto-zwrotny.
Comment: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=182840
Punkty MNiSW=15 (Lista B)
BibTeX:
@article{Skoneczny2018,
 author = {Władysław Skoneczny and Sławomir Kaptacz and Adrian Barylski and Tomasz Kmita},
 title = {Analysis of tribological properties of selected PTFE-based polymer composites in a sliding interaction with aluminium oxide (Al2O3)},
 journal = {TRIBOLOGIA},
 year = {2018},
 volume = {280},
 number = {4},
 pages = {107--112},
 note = {Published: 2018-08-01},
 url = {http://t.tribologia.eu/api/files/download/625229.pdf},
 doi = {https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7550}
}
Muzyka, R., Duda, P., Robak, Z., Kaptacz, S. and Drewniak, S. Tribological properties of graphene oxide-metal-carbon composites 2018 TRIBOLOGIA
Vol. 281(5), pp. 53-64 
article DOI URL 
Abstract: Cu-C composites are materials used for the production of brushes, contacts, and pressing shoes for electric machines due to their mechanical and wear properties. These characteristics include good thermal and electrical conductivity, a low coefficient of friction, and lubricity under varying operating conditions. Currently, graphite and copper nanopowder based materials are used as a metal-carbon material in different ratios of these components. Graphite content in this kind of material has a positive effect on the smaller consumption of, e.g., rings and commutators. In contrast, a material without graphite content is used at high current densities. The examples of such machines are a DC motor starter or generators for electrolysis characterized by large current and low voltage. The present study tested the effect of graphene oxide (rGO) content on tribological properties in contact with steel in Cu-C composites. Tests were conducted on a ball-on-disk apparatus in conditions of dry friction. Disk wear and surface geometrical structure parameters (SGP) of the samples after tribological tests were determined on the basis of measurements made on the Talysurf.3D contact profilometer from Taylor Hobson. Damage mechanisms were identified and their relationships with structural characteristics were deducted. The hardness of Cu-C materials was higher than in copper. Cu-C based materials produce a better improvement of wear resistance, while the wear resistance of the graphene oxide based composites also decreased.

Kompozyty Cu-C są materiałami używanymi do produkcji szczotek, styków i ślizgów do maszyn elektrycznych ze względu na ich dobre właściwości mechaniczne i odporność na zużycie. Cechy te obejmują dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne, niski współczynnik tarcia i samosmarność w różnych warunkach roboczych. Obecnie grafit i nanoproszek na bazie miedzi są stosowane jako materiały kompozytowe metal–węgiel w różnych proporcjach. Obecność grafitu w tym rodzaju materiału ma pozytywny wpływ na mniejsze zużycie np. pierścienia i komutatora. Materiały bez dodatku grafitu na ogół są stosowane podczas używania dużych gęstości prądu. Przykładami takich maszyn są rozrusznik silnika prądu stałego lub generatory do elektrolizy charakteryzujące się dużym prądem i niskim napięciem. W niniejszym artykule zbadano wpływ zawartości tlenku grafenu (rGO) w kompozytach Cu-C na właściwości tribologiczne w kontakcie ze stalą. Testy przeprowadzono na urządzeniu z kula–tarcza w warunkach tarcia technicznie suchego. Zużycie tarcz i parametry struktury geometrycznej powierzchni (SGP) próbek po testach tribologicznych wyznaczono na podstawie pomiarów wykonanych na profilografometrze stykowym Talysurf 3D firmy Taylor Hobson. Zidentyfikowano mechanizmy uszkodzeń i powiązano z cechami strukturalnymi. Twardość materiałów Cu-C była wyższa niż w miedzi. Materiały na bazie Cu-C odznaczały się poprawą odporności na zużycie, podobnie jak kompozyty modyfikowane tlenkiem grafenu w porównaniu z materiałem osnowy
Comment: http://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=183001
Punkty MNiSW=15 (Lista B)
BibTeX:
@article{Muzyka2018,
 author = {Roksana Muzyka and Piotr Duda and Zbigniew Robak and Sławomir Kaptacz and Sabina Drewniak},
 title = {Tribological properties of graphene oxide-metal-carbon composites},
 journal = {TRIBOLOGIA},
 year = {2018},
 volume = {281},
 number = {5},
 pages = {53--64},
 note = {Published: 2018-11-01},
 url = {http://t.tribologia.eu/api/files/download/631418.pdf},
 doi = {https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7654}
}
Cybo, J., Maszybrocka, J., Duda, P., Bartczak, Z., Barylski, A. and Kaptacz, S. Properties of ultra-high-molecular-weight polyethylene with a structure modified by plastic deformation and electron-beam irradiation 2012 JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
Vol. 125(6), pp. 4197-4208 
article DOI  
Abstract: To improve the functional properties of polyethylene in a polymer–metal kinematic system, ultra‐high‐molecular‐weight polyethylene (UHMWPE) was subjected to light deformation by uniaxial compression [permanent true strain (ef) = 0.14–0.32] and postdeformation electron‐beam irradiation (with a dose of 26–52 kGy). X‐ray examinations demonstrated that no significant reorientation of the lamellar structure occurred upon compression. The textures of all of the samples, except for the sample deformed at ef = 0.32, were nearly random. In the exception, a very weak axial texture developed. However, the treatment applied (deformation and electron‐beam irradiation) significantly changed the structure of the material. A considerable increase in the crosslinked fraction and the crystalline band absorption in the Fourier transform infrared spectra were observed in the modified samples. This indicated a noticeable increase in the degree of spatial ordering within a structure, although the overall crystallinity increased only slightly. The effect of such restructuring was evidenced by microscopic observations of the near‐surface layer of the UHMWPE samples subjected to unidirectional sliding interaction with a CoCr alloy for 100 h (in a block‐ring tribological system). It was found that for the predeformed (ef = 0.14–0.21) and electron‐irradiated (dose of 52 kGy) samples, the operational load imposed on the system resulted in a considerable reduction in the thickness of the plastically deformed near‐surface layer and in a decreasing amount of lamellae oriented flat‐on compared to the neat unmodified UHMWPE subjected to the same test. The recorded tribological wear (mass decrement) decreased up to fivefold in comparison to that of the initial material.
Comment: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.36572
IF=1.395 (2012)
Punkty MNiSW=25 (Lista A)
BibTeX:
@article{Cybo2012,
 author = {Jerzy Cybo and Joanna Maszybrocka and Piotr Duda and Zbigniew Bartczak and Adrian Barylski and Sławomir Kaptacz},
 title = {Properties of ultra-high-molecular-weight polyethylene with a structure modified by plastic deformation and electron-beam irradiation},
 journal = {JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE},
 year = {2012},
 volume = {125},
 number = {6},
 pages = {4197--4208},
 note = {15 September 2012 First published: 29 February 2012},
 doi = {https://doi.org/10.1002/app.36572}
}
Barylski, A., Maszybrocka, J., Kupka, M., Aniołek, K. and Kaptacz, S. Radiation-chemical modification of PTFE in the presence of graphite 2015 JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
Vol. 132(31), pp. 1-8 
article DOI  
Abstract: PTFE with a 15% addition of graphite was subjected to irradiation using an electron beam of 10 MeV energy with absorbed doses of 26, 52, 78, 104, and 156 kGy. The effect of electron‐beam irradiation on the mechanical, sclerometic, and tribological properties, the crystallinity degree, and the morphology of the polymer surface was examined. It was found that the modification through irradiation entailed a gradual increase in the degree of crystallinity, which had a direct influence on the mechanical properties. An increase in the hardness, Young's modulus, and compressive strength of the polymer irradiated with an electron beam was also demonstrated. The electron‐beam irradiation reduced the value of components of the work‐of‐indentation, showing the growing resistance to deformation. An analysis of the scratch test parameters showed a reduced depth of penetration of the indenter into the material, proportionally to the irradiation value, at relatively constant values of the scratch depth after scratching load removal. A stereometric analysis of the scratch traces on the material allowed to determine coefficients of the wear micromechanism, β, and resistance to wear, Wβ. It was found that after irradiation (especially with a dose of 4 × 26 kGy), a significant quantity of the material showed traces of ploughing, which meant a positive effect on the wear mechanism. The value of the wear resistance coefficient Wβ for PTFE subjected to the absorbed irradiation dose increased intensively, which portended a significant reduction of the tribological wear compared to the nonirradiated material.
Comment: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.42348
article: 42348
IF=1.866 (2015)
Punkty MNiSW=25 (Lista A)
BibTeX:
@article{Barylski2015,
 author = {Adrian Barylski and Joanna Maszybrocka and Marian Kupka and Krzysztof Aniołek and Sławomir Kaptacz},
 title = {Radiation-chemical modification of PTFE in the presence of graphite},
 journal = {JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE},
 year = {2015},
 volume = {132},
 number = {31},
 pages = {1--8},
 note = {1 August 2015 First published: 02 May 2015},
 doi = {https://doi.org/10.1002/app.42348}
}
Bociąga, E., Kaptacz, S., Duda, P. and Rudawska, A. The influence of the type of polypropylene and the length of the flow path on the structure and properties of injection molded parts with the weld lines 2019 POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE
Vol. 59(8), pp. 1710-1718 
article DOI  
Abstract: Weld lines, created in the areas of collision of two flow fronts of plastic in the injection mold cavity, are the reason of lower mechanical properties and a worse surface condition of molded parts. In the weld line area, the V-shaped notch is formed and its shape and size depend on injection molding conditions and properties of processed polymer. Addition of the foaming agent to the polymer can be one of the way to improve conditions of melt streams welding due to the higher velocity of the colliding streams of unfilled polypropylene (PP) and PP filled with talc. The examinations of mechanical properties showed, however, lower tensile strength of porous parts compared to solid ones, but in the microscopic observation and measurements of the geometric structure of moldings, in the weld lines area, better surface conditions were achieved for samples made of the foamed polypropylene. The size of V-notch, determined by the total height of the raw profile Pt, depends also on the length of polymer flow path from the gate to the weld line area. The values of Pt parameter increase with the length of the flow path, but this increase is smaller for foamed polypropylene.
Comment: First published: 24 June 2019
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pen.25170
IF=1.917 (2021)
Punkty MNiSW=70 (Lista 2019)
BibTeX:
@article{Bociaga2019,
 author = {Elżbieta Bociąga and Sławomir Kaptacz and Piotr Duda and Anna Rudawska},
 title = {The influence of the type of polypropylene and the length of the flow path on the structure and properties of injection molded parts with the weld lines},
 journal = {POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE},
 year = {2019},
 volume = {59},
 number = {8},
 pages = {1710--1718},
 note = {E-ISSN:1548-2634 Published: AUG 2019 Slot: 0.5 Punkty: 35 (70)},
 doi = {https://doi.org/10.1002/pen.25170}
}
Barylski, A., Aniołek, K. and Kaptacz, S. Sclerometric and tribological properties of polytetrafluoroethylene with 40% bronze content formed by electron beam irradiation 2019 TRIBOLOGIA
Vol. 285(3), pp. 13-17 
article DOI URL 
Abstract: The paper focuses on the improvement of sclerometric and tribological properties of polytetrafluoroethylene (PTFE) with 40% bronze content implied by irradiation with an electron beam of 10 MeV and a power of 10 kW, in a dose of 26–156 kGy. The results of the study confirm that radiation modification of the PTFE-bronze composite causes structural changes induced by breaking of bonds in long PTFE chains and the branching of the polymer structure. As a result, an increase in such properties as the wear resistance ratio, Wβ, is observed. In addition, sclerometric tests have shown that, with an increase of the absorbed radiation dose, the grooveto- elevation area ratio changes during scratching, which indicates a change in the micromechanism of wear, i.e. the material undergoes ploughing. From the operating point of view, the most important were tribological tests, which were carried out on a pin-on-disc test stand (T-01). The tests showed a nearly fourfold reduction in wear at a load of 20 N and more than a threefold reduction at 40 N. Controlled radiation modification leads to improved properties of the PTFE-bronze composite, which may result in a wider range of its applications.

W pracy skoncentrowano uwagę na poprawie właściwości sklerometrycznych i tribologicznych politetrafluoroetylenu z 40% zawartością brązu implikowanych przez napromieniowanie strumieniem elektronów o energii wiązki 10 MeV i mocy 10 kW oraz dawce 26–156 kGy. Wyniki badań potwierdzają, że modyfikacja radiacyjna, jakiej poddany został kompozyt PTFE–brąz, powoduje zmiany strukturalne wywołane zrywaniem wiązań w długich łańcuchach PTFE oraz rozgałęzianiem się struktury polimeru. W konsekwencji obserwuje się wzrost takich właściwości jak wskaźnik odporności na zużycie Wβ. Badania sklerometryczne wykazały ponadto, że wraz ze wzrostem pochłoniętej dawki promieniowania zmienia się stosunek powierzchni wyżłobienia i wypiętrzenia podczas zarysowania, co świadczy o zmianie mikromechanizmu zużycia – materiał ulega bruzdowaniu. Z punktu widzenia eksploatacyjnego najważniejsze było przeprowadzenie badań tribologicznych, które wykonano na stanowisku trzpień–tarcza (T-01). Badania wykazały blisko 4-krotne ograniczenie zużycia przy zastosowaniu obciążenia 20 N oraz ponad 3-krotne przy zwiększeniu obciążenia do 40 N. Kontrolowana modyfikacja radiacyjna prowadzi do poprawy właściwości kompozytu PTFE–brąz, co może prowadzić do poszerzenia spektrum jego zastosowań.
Comment: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=194387
Punkty MNiSW=70 (Lista 2019)
BibTeX:
@article{Barylski2019,
 author = {Adrian Barylski and Krzysztof Aniołek and Sławomir Kaptacz},
 title = {Sclerometric and tribological properties of polytetrafluoroethylene with 40% bronze content formed by electron beam irradiation},
 journal = {TRIBOLOGIA},
 year = {2019},
 volume = {285},
 number = {3},
 pages = {13--17},
 note = {Published: 2019-06-30 Slot: 0.333 Punkty: 6.666 (20)},
 url = {http://t.tribologia.eu/api/files/download/1004691.pdf},
 doi = {https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5429}
}
Barylski, A., Aniołek, K., Swinarew, A.S., Kaptacz, S., Gabor, J., Waśkiewicz, Z. and Stanula, A. Novel Organic Material Induced by Electron Beam Irradiation for Medical Application 2020 Polymers
Vol. 12(2), pp. 1-11 
article DOI URL 
Abstract: The subject of this study was polytetrafluoroethylene (PTFE) with a 40% addition of bronze exposed to irradiation with an electron beam with energy of 10 MeV. Dosages from 26-156 kGy (2.6-15.6 Mrad) were used. The impact of a high-energy electron beam on thermal, spectrophotometric, mechanical and tribological properties was determined and the results were compared with pure PTFE. Thermal properties studies have shown that such irradiation causes changes in melting temperature Tm, crystallization temperature Tc, increase in crystallization heat ∆Hc and a large increase in crystallinity χc proportional to the absorbed dose for both polymers. The addition of bronze causes a nearly double decrease in the degree of crystallinity of PTFE. The infrared spectroscopy (FTIR) studies have confirmed that for PTFE with the addition of bronze and in pure form, the main phenomenon associated with electron beam irradiation is photodegradation of the polymer chain, which has a direct effect on the increase in the degree of crystallinity observed in DSC studies. The use of a bronze additive can lead to energy dissipation over the additive particles. An increase in hardness H, Young's modulus E was observed. The use of bronze additive and irradiation with an electron beam leads to an improvement in the operational properties of PTFE.
Comment: Received Date: 21 December 2019
Revised Date: 21 January 2020
Accepted Date: 24 January 2020
Published Date: 3 February 2020
https://www.mdpi.com/2073-4360/12/2/306
IF=4.329 (2021)
Punkty MNiSW=100 (Lista 2019)
BibTeX:
@article{Barylski2020,
 author = {Adrian Barylski and Krzysztof Aniołek and Andrzej S. Swinarew and Sławomir Kaptacz and Jadwiga Gabor and Zbigniew Waśkiewicz and Arkadiusz Stanula},
 title = {Novel Organic Material Induced by Electron Beam Irradiation for Medical Application},
 journal = {Polymers},
 year = {2020},
 volume = {12},
 number = {2},
 pages = {1--11},
 note = {Article number: 306},
 url = {https://www.mdpi.com/2073-4360/12/2/306/pdf},
 doi = {https://doi.org/10.3390/polym12020306}
}
Barylski, A., Swinarew, A.S., Aniołek, K., Kaptacz, S., Gabor, J., Stanula, A., Waśkiewicz, Z. and Knechtle, B. Tribological and Mechanical Behavior of Graphite Composites of Polytetrafluoroethylene (PTFE) Irradiated by the Electron Beam 2020 Polymers
Vol. 12(8), pp. 1-13 
article DOI URL 
Abstract: This research investigated the effect of irradiation with an electron beam energy of 10 MeV in doses of 26–156 kGy on polytetrafluoroethylene (PTFE) with a 15% and 20% graphite additive. The research has shown that mechanical (compression strength, hardness, and Young’s modulus) and sclerometric (coefficient of wear micromechanism and coefficient of resistance to wear) properties improve and tribological wear decreases as graphite content increases. Electron beam irradiation increases the degree of crystallinity of both materials to a similar extent. However significant differences in the improvement of all examined properties have been demonstrated for PTFE with higher (20%) graphite content subjected to the electron beam irradiation. This polymer is characterized by higher hardness and Young’s modulus, reduced susceptibility to permanent deformation, higher elasticity, compression strength, and above all, a nearly 30% reduction in tribological wear compared to PTFE with a 15% graphite additive. The most advantageous properties can be obtained for both of the examined composites after absorbing a dose of 104 kGy. The obtained results hold promise for the improvement of the operational life of friction couples which do not require lubrication, used for example in air compressors and engines, and for the possibility of application of these modified polymers. In particular PTFE with 20% graphite content, in the nuclear and space industry.
Comment: Received Date: 30 June 2020
Revised Date: 21 July 2020
Accepted Date: 25 July 2020
Published Date: 28 July 2020
https://www.mdpi.com/2073-4360/12/8/1676
IF=4.329 (2020)
Punkty MNiSW=100 (Lista 2019)
BibTeX:
@article{Barylski2020a,
 author = {Adrian Barylski and Andrzej S. Swinarew and Krzysztof Aniołek and Sławomir Kaptacz and Jadwiga Gabor and Arkadiusz Stanula and Zbigniew Waśkiewicz and Beat Knechtle},
 title = {Tribological and Mechanical Behavior of Graphite Composites of Polytetrafluoroethylene (PTFE) Irradiated by the Electron Beam},
 journal = {Polymers},
 publisher = {MDPI AG},
 year = {2020},
 volume = {12},
 number = {8},
 pages = {1--13},
 note = {Article number: 1676},
 url = {https://www.mdpi.com/2073-4360/12/8/1676/pdf},
 doi = {https://doi.org/10.3390/polym12081676}
}
Barylski, A., Aniołek, K., Dercz, G., Kupka, M. and Kaptacz, S. The effect of deep cryogenic treatment and precipitation hardening on the structure, micromechanical properties and wear of the Mg–Y-Nd-Zr alloy 2021 Wear
Vol. 468-469, pp. 1-11 
article DOI  
Abstract: The paper presents the effect of deep cryogenic treatment (DCT) and a synergic combination of low-temperature treatment and precipitation hardening on the structure, micromechanical and tribological properties of the Mg–Y-Nd-Zr alloy (WE54). Where ageing was preceded by deep cryogenic treatment, a strengthening role of low- temperature treatment was found, as well as acceleration of the precipitation process. Tribological tests have shown that both the cryogenic treatment itself and a sequential treatment of the WE54 alloy result in a significant reduction of both tribological wear and the friction coefficient. Examination of wear track morphologies showed the occurrence of abrasive wear mechanisms, such as microploughing and microcutting, as well as the occurrence of materials transfer, which is a typical appearance of the adhesion mechanism. The most advantageous properties were found in the alloy subjected to precipitation hardening using deep cryogenic treatment after solutioning and ageing. The proposed treatment effectively reduced the formation of deep scratches and contributed to an increase in resistance to abrasive wear. The obtained results indicate the possibility of significant improvement in the service life of magnesium alloys with rare earth metals.
Comment: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043164820310462
IF=4.695 (2021)
Punkty MNiSW=200 (Lista 2019)
BibTeX:
@article{Barylski2021,
 author = {Adrian Barylski and Krzysztof Aniołek and Grzegorz Dercz and Marian Kupka and Sławomir Kaptacz},
 title = {The effect of deep cryogenic treatment and precipitation hardening on the structure, micromechanical properties and wear of the Mg–Y-Nd-Zr alloy},
 journal = {Wear},
 year = {2021},
 volume = {468-469},
 pages = {1--11},
 note = {Article number: 203587},
 doi = {https://doi.org/10.1016/j.wear.2020.203587}
}
Włóczyk, A., Wawrzyniak, S., Kaptacz, S. and Bzowski, B. Inspekcja rozdzielnicy niskiego napięcia za pomocą kamery termowizyjnej na podczerwień / Inspection of a low voltage switchgear by infrared thermal imaging camera 2019 Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej
Vol. 9(783), pp. 646-648 
article URL 
Abstract: Artykuł zawiera wyniki badań z inspekcji dwóch rozdzielnic niskiego napięcia za pomocą kamery termowizyjnej na podczerwień. Dokonano rejestracji obrazów termalnych selektywnie wybranych przedziałów rozdzielnic podczas ich pracy w najwyższym stopniu obciążenia, w trakcie jednej zmiany w dwóch zakładach produkcyjnych.

Given are results of inspections conducted in two LV switchgears with the use of an infrared thermal imaging camera. Made are recordings of thermal images of selectively chosen switchgear compartments during their work in peak-load conditions during one shift at two production plants.
Comment: https://elektroenergetyka.pl/numer/231
Punkty MNiSW=20 (Lista 2019)
BibTeX:
@article{Wloczyk2019,
 author = {Andrzej Włóczyk and Stanisław Wawrzyniak and Sławomir Kaptacz and Błażej Bzowski},
 title = {Inspekcja rozdzielnicy niskiego napięcia za pomocą kamery termowizyjnej na podczerwień / Inspection of a low voltage switchgear by infrared thermal imaging camera},
 journal = {Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej},
 year = {2019},
 volume = {9},
 number = {783},
 pages = {646--648},
 url = {https://elektroenergetyka.pl/upload/file/2019/09/WWKB.pdf}
}
Barylski, A., Aniołek, K., Dercz, G., Kupka, M., Matuła, I. and Kaptacz, S. The Sclerometrical, Mechanical, and Wear Behavior of Mg-Y-Nd Magnesium Alloy after Deep Cryogenic Treatment Combined with Heat Treatment 2021 Materials
Vol. 14(5), pp. 1-15 
article DOI URL 
Abstract: The paper investigates changes in the structure, microhardness, and sclerometrical and tribological properties of a Mg-Y-Nd alloy under the influence of deep cryogenic treatment (DCT) in combination with heat treatment. The solution treatment was carried out at 545 °C for 8 h, aging was carried out at 250 °C for 24 h, and the deep cryogenic treatment applied at different treatment stages was performed at −196 °C. Tests showed a significant increase in the number of β-phase precipitates identified as Mg46.1Y6.25RE3.45 in the alloy subjected to DCT after solution treatment followed by aging. In addition, an approximately 20% reduction of the grain size was observed. Changes in the structure in the precipitation process strengthened the alloy and resulted in an increase of its hardness. At the same time, sclerometric tests allowed the micromechanism of wear and the coefficient of resistance to abrasive wear to be determined. Tribological tests showed a three-fold reduction in the volumetric wear and a considerable reduction of the friction coefficient, with the main mechanism observed during friction being abrasive wear. The most favorable properties of the alloy were obtained after precipitation hardening combined with DCT, resulting in a large increase in resistance to abrasive wear. Additionally, the formation of deep scratches in the examined material was reduced. The introduction of sub-zero treatment reduces the precipitation hardening time, and the results obtained indicate that the service life of the Mg-Y-Nd alloy can be extended.
Comment: Received: 8 February 2021
Revised: 24 February 2021
Accepted: 26 February 2021
Published: 4 March 2021
https://www.mdpi.com/1996-1944/14/5/1218
IF=3.748 (2021)
Punkty MNiSW=140 (Lista 2019)
BibTeX:
@article{Barylski2021a,
 author = {Adrian Barylski and Krzysztof Aniołek and Grzegorz Dercz and Marian Kupka and Izabela Matuła and Sławomir Kaptacz},
 title = {The Sclerometrical, Mechanical, and Wear Behavior of Mg-Y-Nd Magnesium Alloy after Deep Cryogenic Treatment Combined with Heat Treatment},
 journal = {Materials},
 year = {2021},
 volume = {14},
 number = {5},
 pages = {1--15},
 note = {Article number: 1218},
 url = {https://www.mdpi.com/1996-1944/14/5/1218/pdf},
 doi = {https://doi.org/10.3390/ma14051218}
}
Aniołek, K., Łosiewicz, B., Kubisztal, J., Osak, P., Stróż, A., Barylski, A. and Kaptacz, S. Mechanical Properties, Corrosion Resistance and Bioactivity of Oxide Layers Formed by Isothermal Oxidation of Ti-6Al-7Nb Alloy 2021 Coatings
Vol. 11(5), pp. 1-24 
article DOI URL 
Abstract: Titanium and its alloys are among the most promising biomaterials for medical applications. In this work, the isothermal oxidation of Ti-6Al-7Nb biomedical alloy towards improving its mechanical properties, corrosion resistance, and bioactivity has been developed. The oxide layers were formed at 600, 700, and 800 °C for 72 h. Scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), 3D profilometry, and microindentation test, were used to characterize microstructure, surface geometrical structure, and the hardness of the diphase (α + β) Ti-6Al-7Nb alloy after oxidation, respectively. In vitro corrosion resistance tests were carried out in a saline solution at 37 °C using the open-circuit potential method and potentiodynamic measurements. Electronic properties in the air were studied using the Scanning Kelvin Probe (SKP) technique. The bioactivity test was conducted by soaking the alkali- and heat-treated samples in simulated body fluid for 7 days. The presence of apatite was confirmed using SEM/EDS and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) studies. The thickness of oxide layers formed increased with the temperature growth from 0.25 to 5.48 µm. It was found that with increasing isothermal oxidation temperature, the surface roughness, hardness, corrosion resistance, and contact potential difference increased. The Ti-6Al-7Nb alloy after oxidation revealed the HAp-forming ability in a biological environment.
Comment: Received Date: 31 March 2021
Revised Date: 19 April 2021
Accepted Date: 22 April 2021
Published Date: 25 April 2021
https://www.mdpi.com/2079-6412/11/5/505
IF=3.236 (2021)
Punkty MNiSW=100 (Lista 2019)
BibTeX:
@article{Aniolek2021,
 author = {Krzysztof Aniołek and Bożena Łosiewicz and Julian Kubisztal and Patrycja Osak and Agnieszka Stróż and Adrian Barylski and Sławomir Kaptacz},
 title = {Mechanical Properties, Corrosion Resistance and Bioactivity of Oxide Layers Formed by Isothermal Oxidation of Ti-6Al-7Nb Alloy},
 journal = {Coatings},
 year = {2021},
 volume = {11},
 number = {5},
 pages = {1--24},
 note = {Article number: 505},
 url = {https://www.mdpi.com/2079-6412/11/5/505/pdf},
 doi = {https://doi.org/10.3390/coatings11050505}
}
Kędra, A., Koziarz, M., Kmita, T., Bochenek, D., Kaptacz, S., Barylski, A. and Korzekwa, J. Assessment of the Morphology, Microstructure, Stereometric and Tribological Properties of Al2O3 Surface Layers Produced Electrolytically with the Alternating Current Method in the Presence of Molybdenum Disulfide 2021 Tribology Online
Vol. 16(4), pp. 223-235 
article DOI URL 
Abstract: Dry friction tests were performed using a pin-on-plate tribological tester. In this study, Al2O3 and Al2O3 with MoS2 admixture plate with PEEK/BG pin. Plate surfaces were created using the constant current method and the non-periodic alternating current method. The dimension of Al2O3 fibers walls were calculate based on SEM micrographs. SGP measurements of the oxide layers were made by a Taylor Hobson Talysurf 2D pin profilometer. It was found that the gradient structure favors the reduction of the friction coefficient and weight loss of PEEK/BG in the tested friction pairs, and the method of gradually reducing non-periodic alternating current allowed to obtain a more homogeneous microstructure of aluminum oxide. The use of high current densities at the beginning of the process leads to the production of non-gradient coatings characterized by higher SGP amplitude parameters. This property translates directly into higher wear of the sliding PEEK/BG material and higher values of the friction coefficients of the tribological pairs thus obtained. The research also identified a strong correlation between the friction coefficient µ and surface topography parameters before the tribological cooperation of PEEK/BG pairs - Al2O3 oxide coating.
Comment: Published: October 31, 2021
Received: July 07, 2021
Released on J-STAGE: October 31, 2021
Accepted: September 18, 2021
Online ISSN : 1881-2198
ISSN-L : 1881-218X
IF=0.23 (2021)
Punkty MNiSW=70 (Lista 2019)
BibTeX:
@article{Kedra2021,
 author = {Adrian Kędra and Mariusz Koziarz and Tomasz Kmita and Dariusz Bochenek and Sławomir Kaptacz and Adrian Barylski and Joanna Korzekwa},
 title = {Assessment of the Morphology, Microstructure, Stereometric and Tribological Properties of Al2O3 Surface Layers Produced Electrolytically with the Alternating Current Method in the Presence of Molybdenum Disulfide},
 journal = {Tribology Online},
 publisher = {Japanese Society of Tribologists},
 year = {2021},
 volume = {16},
 number = {4},
 pages = {223--235},
 url = {https://www.jstage.jst.go.jp/article/trol/16/4/16_223/_pdf/-char/en},
 doi = {https://doi.org/10.2474/trol.16.223}
}
Barylski, A., Aniołek, K., Dercz, G., Kowalewski, P., Kaptacz, S., Rak, J. and Kupka, M. Investigation of Micromechanical Properties and Tribological Behavior of WE43 Magnesium Alloy after Deep Cryogenic Treatment Combined with Precipitation Hardening 2021 Materials
Vol. 14(23), pp. 1-15 
article DOI URL 
Abstract: This study investigated the micromechanical and tribological properties of WE43 alloy (Mg-Y-Nd-Zr) alloy subjected to cryogenic treatment and precipitation hardening. Microindentation tests were carried out in the range of load from 100 to 1000 mN. The introduction of deep cryogenic treatment (DCT) was shown to increase hardness and Young’s modulus, and reduce the total indentation work. As the load set during the tests increased, a gradual decrease in the measured values was observed, indicating a significant relationship between the indent size and the value of the measured parameters. Cryogenic treatment used in conjunction with precipitation hardening (after solutioning and after aging) reduces the tribological wear of the alloy. Tests have shown an almost twofold reduction in the area of the wear trace and in the volumetric wear of the alloy, as well as a more than twofold reduction in linear wear, with relatively small fluctuations in the coefficient of friction. Abrasion was the main mechanism of wear. Areas where microcutting, adhesion and plastic deformation occurred were also observed. The results indicate the significant effectiveness of the applied heat treatment in improving the service life of the WE43 alloy containing rare earth metals.
Comment: Received Date: 6 October 2021
Revised Date: 19 November 2021
Accepted Date: 29 November 2021
Published Date: 30 November 2021
https://www.mdpi.com/1996-1944/14/23/7343
IF=3.748 (2021)
Punkty MNiSW=140 (Lista 2019)
BibTeX:
@article{Barylski2021b,
 author = {Adrian Barylski and Krzysztof Aniołek and Grzegorz Dercz and Piotr Kowalewski and Sławomir Kaptacz and Jan Rak and Marian Kupka},
 title = {Investigation of Micromechanical Properties and Tribological Behavior of WE43 Magnesium Alloy after Deep Cryogenic Treatment Combined with Precipitation Hardening},
 journal = {Materials},
 year = {2021},
 volume = {14},
 number = {23},
 pages = {1--15},
 note = {Article number: 7343},
 url = {https://www.mdpi.com/1996-1944/14/23/7343/pdf},
 doi = {https://doi.org/10.3390/ma14237343}
}
Korzekwa, J., Bara, M. and Kaptacz, S. Al2O3/WS2 Surface Layers Produced on the Basis of Aluminium Alloys for Applications in Oil-free Kinematic Systems 2021 Materials
Vol. 14(24), pp. 1-22 
article DOI URL 
Abstract: The article presents the results of an aluminum oxide layer doped with monolayer 2H tungsten disulphide (Al2O3/WS2) for applications in oil-free kinematic systems. The results concern the test carried out on the pneumatic actuator operational test stand, which is the actual pneumatic system with electromagnetic control. The cylinders of actuators are made of Ø 40 mm aluminum tube of EN-AW-6063 aluminum alloy which is used in the manufacture of commercial air cylinder actuators. The inner surfaces of the cylinder surfaces were covered with an Al2O3/WS2 oxide layer obtained by anodic oxidation in a three-component electrolyte and in the same electrolyte with the addition of tungsten disulfide 2H-WS2. The layers of Al2O3 and Al2O3/WS2 obtained on the inner surface of the pneumatic actuators were combined with a piston ring made of polytetrafluoroethylene with carbon (T5W) material and piston seals made of polyurethane (PU). The cooperation occurred in the conditions of technically dry friction. After the test was carried out, the scanning electron microscopy with energy dispersive spectroscopy (SEM/EDS) analysis of the surface of the cylinder bearing surfaces and piston seals of the pneumatic cylinders was performed. The analysis revealed the formation of a sliding film on the cylinder surface modified with tungsten disulfide, as well as on the surface of wiper seals. Based on the SEM/EDSM tests, it was also found that the modification of the Al2O3 layer with tungsten disulfide contributed to the formation of a sliding film with the presence of WS2 lubricant, which translated into smooth cylinder operation during 180 h of actuator operation. The cylinder with the unmodified layer showed irregular operation after approximately 70 h thereof.
Comment: Received Date: 15 November 2021
Revised Date: 2 December 2021
Accepted Date: 13 December 2021
Published Date: 15 December 2021
https://www.mdpi.com/1996-1944/14/24/7738
IF=3.748 (2021)
Punkty MNiSW=140 (Lista 2019)
BibTeX:
@article{Korzekwa2021,
 author = {Joanna Korzekwa and Marek Bara and Sławomir Kaptacz},
 title = {Al2O3/WS2 Surface Layers Produced on the Basis of Aluminium Alloys for Applications in Oil-free Kinematic Systems},
 journal = {Materials},
 year = {2021},
 volume = {14},
 number = {24},
 pages = {1--22},
 note = {Article number: 7738},
 url = {https://www.mdpi.com/1996-1944/14/24/7738/pdf},
 doi = {https://doi.org/10.3390/ma14247738}
}
Aniołek, K., Barylski, A., Kowalewski, P. and Kaptacz, S. Investigation of Dry Sliding Friction, Wear and Mechanical Behavior of the Ti-6Al-7Nb Alloy after Thermal Oxidation 2022 Materials
Vol. 15(9), pp. 1-16 
article DOI URL 
Abstract: The mechanical and tribological characteristics of the Ti-6Al-7Nb alloy were investigated within a wide range of temperature and time parameters of thermal oxidation. The hardness, HIT, and indentation modulus, EIT, of the alloy in question, with and without an anti-wear oxide layer, were determined. The tribological properties of sliding couples were studied under technically dry friction conditions, using a ball-on-disc tribometer. The test pieces were non-oxidized and oxidized Ti-6Al-7Nb alloy discs, and Al2O3, ZrO2, and 100Cr6 balls were used as counter specimens. After thermal oxidation, the surface of the titanium alloy was characterized by a significantly higher hardness, HIT (8–10 GPa), compared to the surface not covered with oxide layers (3.6 GPa). The study showed that the curvature of the loading segments increased with an increasing oxidation temperature, indicating a strong positive dependence of hardness on the thermal oxidation temperature. The value of the indentation modulus, EIT, was also found to increase with the increasing oxidation temperature. The intensity of the tribological processes was strictly dependent on the oxidation parameters and the couple’s material (Al2O3, ZrO2, 100Cr6). It has been shown that the thermal oxidation process makes it possible to control, within a wide range, the friction-wear characteristics of the Ti-6Al-7Nb alloy.
Comment: Received: 21 March 2022
Revised: 21 April 2022
Accepted: 25 April 2022
Published: 27 April 2022
https://www.mdpi.com/1996-1944/15/9/3168
IF=3.748 (2021) !!!
Punkty MNiSW=140 (Lista 2019)
BibTeX:
@article{Aniolek2022,
 author = {Krzysztof Aniołek and Adrian Barylski and Piotr Kowalewski and Sławomir Kaptacz},
 title = {Investigation of Dry Sliding Friction, Wear and Mechanical Behavior of the Ti-6Al-7Nb Alloy after Thermal Oxidation},
 journal = {Materials},
 year = {2022},
 volume = {15},
 number = {9},
 pages = {1--16},
 note = {Article number: 3168},
 url = {https://www.mdpi.com/1996-1944/15/9/3168/pdf},
 doi = {https://doi.org/10.3390/ma15093168}
}
Niedźwiedź, M., Bara, M., Skoneczny, W., Kaptacz, S. and Dercz, G. Influence of Anodizing Parameters on Tribological Properties and Wettability of Al2O3 Layers Produced on the EN AW-5251 Aluminum Alloy 2022 Materials
Vol. 15(21), pp. 1-21 
article DOI URL 
Abstract: The article presents the effect of anodizing parameters of the EN AW-5251 aluminum alloy on the thickness and roughness of Al2O3 layers as well as their wettability and tribological properties in a sliding combination with the T7W material. The input variables were the current density of 1, 2, 3 A/dm2 and the electrolyte temperature of 283, 293, 303 K. The tribological tests were performed on the T-17 tester in reciprocating motion, in conditions of technically dry friction. The tests were carried out on a 15 km road with a constant average slip speed of 0.2 m/s and a constant unit pressure of 1 MPa. The measurement of the wettability of the layers was performed using the sitting drop method, determining the contact angles on the basis of which the surface free energy was calculated. The profilographometric measurements were made. The analysis of the test results showed that the anodizing parameters significantly affect the thickness of the Al2O3 layers. The performed correlation analysis also showed a significant relationship between the roughness parameters and the wettability of the surface of the layers, which affects the ability to create and maintain a sliding film, which in turn translates into sliding resistance and wear of the T7W material. The analysis of friction and wear tests showed that the layer with hydrophobic properties produced at a current density of 1 A/dm2 in an electrolyte at a temperature of 283 K is the most favorable for sliding associations with T7W material.
Comment: Received: 20 October 2022
Revised: 26 October 2022
Accepted: 27 October 2022
Published: 3 November 2022
https://www.mdpi.com/1996-1944/15/21/7732
IF=3.748 (2021) !!!
Punkty MNiSW=140 (Lista 2019)
BibTeX:
@article{Niedzwiedz2022,
 author = {Mateusz Niedźwiedź and Marek Bara and Władysław Skoneczny and Sławomir Kaptacz and Grzegorz Dercz},
 title = {Influence of Anodizing Parameters on Tribological Properties and Wettability of Al2O3 Layers Produced on the EN AW-5251 Aluminum Alloy},
 journal = {Materials},
 year = {2022},
 volume = {15},
 number = {21},
 pages = {1--21},
 note = {Article number: 7732},
 url = {https://www.mdpi.com/1996-1944/15/21/7732/pdf},
 doi = {https://doi.org/10.3390/ma15217732}
}